WiFi QR Code Generator

If you're not sure, choose WPA.